Logo BSRK Nazwa BSRK

Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 207
41 -914 Bytom


tel.: 032 2890805, fax: 032 2890806, e-mail: bsrk-zam.publicz@kki.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000049089, posiadająca NIP: 626 - 26 - 18 - 997 i kapitał zakładowy w wysokości: 287.825.600,00 zł

          informuje, że w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 164, poz.1163)

ogłasza:
wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„ 1.   Projekt techniczny rekultywacji
siedmiu osadników byłej kopalni Centrum.
2.   Projekt techniczny rekultywacji stożka
przy byłym szybie "Antoni"
w rejonie byłej kopalni Miechowice. ”

Wartość zamówienia: poniżej 60.000 euro
(CPV):   74.22.20.00

1.   Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2007r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w budynku Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, sala 222.
2.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, II piętro pok. 311 w terminie do dnia 13.04.2007r. do godz. 9:00.
3.   Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia: www.bsrk.pl.
4.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również otrzymać w BSRK Spółka z o.o., Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, pok. 312, po uprzednim dokonaniu wpłaty w wysokości 50,00 zł + VAT w kasie BSRK Spółka z o.o., pok. 328, w godz. 8:00-14:00 lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.
5.   Osoba upoważniona do kontaktów:
Jolanta Szewczyk, tel.: (032) 289 - 81 - 24
Ireneusz Janus, tel.: (032) 289 - 57 - 40
Tomasz Procak, tel.: (032) 289 - 57 - 40
6.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis i sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: pkt IV SIWZ.
7.   Przedmiot zamówienia:
             1.    Projekt techniczny rekultywacji siedmiu osadników byłej kopalni Centrum.
         a)    Wykonanie projektu rekultywacji technicznej i biologicznej terenu osadników
           znajdujących się na działkach gruntu o nr geodezyjnych 1484/89, 1489/89,
           1468/114, 1493/126.
         b)    wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla opracowanego projektu, zgodnie
           z obowiązującymi cennikami oraz opracowanie kosztorysu ślepego
           i przedmiaru robót,
         c)    wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz operatu
           wodnoprawnego, o ile opracowania te będą wymagane obowiązującymi
           przepisami,
         d)    pozyskanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia decyzji,
           pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami,
         e)    pozyskanie niezbędnych do realizacji rekultywacji, będącej przedmiotem
           projektu opracowanego na podstawie niniejszego zamówienia decyzji,
           pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.
             2.    Projekt techniczny rekultywacji stożka przy byłym szybie "Antoni" byłej
                     kopalni Miechowice na terenie działki gruntu o nr. geodezyjnym 654/8.
                     Projekt techniczny w celu wykonania tego zadania powinien zawierać:
         a)    wykonanie projektu technicznego rekultywacji technicznej i biologicznej
           terenów działki gruntu o nr 654/8.
         b)    wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla opracowanego projektu, zgodnie
           z obowiązującymi cennikami oraz kosztorysu ślepego i przedmiaru robót,
         c)    wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, o ile będzie on wymagany
           obowiązującymi przepisami,
         d)    pozyskanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia decyzji,
           pozwoleń i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami,
         e)    pozyskanie niezbędnych do realizacji rekultywacji, będącej przedmiotem
           projektu opracowanego na podstawie niniejszego zamówienia decyzji, pozwoleń
           i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.
     Projekty techniczne rekultywacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
     przepisami Prawa ochrony środowiska i Prawa budowlanego.
     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
     określony przez niego sposób wykonania zamówienia.
  8.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
  9.  Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
10.  Termin wykonania zamówienia: 27.06.2007r.
11.  Wadium 1.900,00 zł.
12.  Kryterium oceny ofert: 100% cena.
Oznacza to, że Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 164, poz. 1163) i spełnia wymagania zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.  Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
14.  Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15.  Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

              Załączniki:


 


       Copyright © 2006 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.