siedziba
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 BYTOM


  DZIAŁ PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


 ARCHIWUM PRZETARGÓW : 

ROK 2015   wyniki przetargów

ROK 2014   wyniki przetargów

ROK 2013   wyniki przetargów
 

Pytania związanie z ogłoszeniami prosimy kierować na poniższy adres e-mail,
lub telefonicznie pod nr:
(32) 28-95-740, (32) 35-13-364

fax: (32) 35-13-369
przetargi@srk.com.pl ::..   |    Urzšd Zamówień Publicznych 
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane o wartośœci nieprzekraczającej równowartośœci kwoty 30 000 euro Zobacz ] (obowiązuje od 28.10.2014r.)

  Regulamin postępowania w celu wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,
      za 2014 rok o wartośœci nieprzekreczajacej kwoty 30 000 euro
 Zobacz ] (obowiązuje od 31.07.2014r.)

PRZETARGI poniżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z regulaminem SRK S.A.

Wykonanie Dodatku nr 4 (rozliczeniowego) do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego "Centrum" w związku z zakończeniem eksploatacji złoża przez KW S.A. KWK "Bobrek - Centrum" i rozpoczęcia procesu likwidacji KWK "Centrum" w strukturach SRK S.A.
06.10.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKC-2265/03/15

Ocena stanu technicznego obudowy zmechanizowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy". 06.10.2015r.
13.10.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/31/15/16

Rozbiórka budynków mieszkalnych w Bytomiu przy ul. Sienna 10 i ul. Sienna 12 wraz z uporządkowaniem terenu będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 08.10.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/AZM-2265/04/15

Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla KWK Boże Dary na 2015r. 08.10.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKBD-2265/01/15

Dostawa gaśnic. 09.10.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/39/15/16

Dokumentacja techniczna likwidacji ognisk zapalnych w części północno-wschodniej hałdy 7/4 na polu "Słupiec" w Nowej Rudzie. 09.10.2015r.
godz. 12 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/22/15

Opracowanie projektu zabudowy linii kablowych (5 szt) od rozdzielni głównej 6kV szybem "Budryk", do rozdzielni 6kV RD-702 na poz. 774m oraz modernizacji lub rozbudowy kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6kV do szybu "Budryk" wraz z kosztorysem. 09.10.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKC-2265/09/15

Wykonanie koncepcji obniżenia poziomu wody w szybie "Anna" w Nowej Rudzie wraz z analizą zagrożeń wynikających z powstałego leja depresji. 12.10.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWK-2265/21/15

Pomiary geodezyjne deformacji Terenu Górniczego "Bytom- Centrum 1" wraz z obserwacjami geodezyjnymi na terenie zakładu głównego i terenach szybów peryferyjnych wraz z obiektami podstawowymi dla SRK S.A. KWK "Centrum". 12.10.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKC-2265/11/15/16

Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji Konstal Chorzów. 12.10.2015r.
godz. 13 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWKM-2265/25/15

"Zakończenie rekultywacji technicznej zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a)". 15.10.2015r.
godz. 9 oo

zobacz więcej

SRK/TZ/KWK K-J-
2265-01A/15


PRZETARGI powyżej kwoty 30 000 euro, zgodnie z ustawą Pzp.

Likwidacja budynku zmiękczania wody kotłowej na terenie byłej KWK "Centrum" w Bytomiu.05.10.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWK/17/15


Dostawa siatek okładzinowo zaczepowych "Z" T-1000 oczko
100x50 mm.
05.10.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKM/18/15

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddziału KWKCL i AZM. 06.10.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

BZ/05/15/AE

Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Byczyna - Koksochemia (przebudowa słupa nr 60 oraz regulacja zwisów i naprężeń przewodów roboczych i odgromowych w sekcji 58 - 61). 06.10.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKKJ/03/15

Dostawa spoiw mineralnych cementowych i anhydrytowych do budowy izolacyjnych korków przeciwwybuchowych, tam izolacyjnych oraz izolowania stropu i ociosów wyrobisk powłoką mineralną. 08.10.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWKC/09/15

Część I: Dostawa liny nośnej O 32 szyb "Bańgów".
Część II: Dostawa lin nośnych dla gwszy. Szybu "Ewa".
12.10.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

CZOK/61/15

Wymiana liny wyrównawczej płaskiej stalowo - gumowej w górniczym wyciągu szybowym zainstalowanym w szybie Andrzej V przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze". 12.10.2015r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

KWKB/10/15

Zabezpieczenie rury szybowej szybu "Wanda"("Walter") Pola Wacław w Nowej Rudzie wraz z uzupełnieniem zasypu i likwidacją pustek w obrębie szybu. 13.10.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/15/15

Pionowa rektyfikacja, remont pierwszej kondygnacji, poziomowanie balkonów oraz regulacja więźby dachowej po rektyfikacji budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości w Brzeszczach
przy ul. Reja 16.
14.10.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKB/06/15

Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób i materiałów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 14.10.2015r.
  godz. 11 oo

 zobacz więcej

CZOK/56/15

Zabezpieczenie rury szybowej szybu "Wacław"("Kunegunda") Pola "Wacław" w Nowej Rudzie wraz z uzupełnieniem zasypu i likwidacją pustek w obrębie szybu. 14.10.2015r.
  godz. 12 oo

 zobacz więcej

KWK/16/15

Część I - Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK ,,Makoszowy".
Część II - Dzierżawa kompletnego zespołu pompowego wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK ,,Makoszowy".
29.10.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKM/13/15/16/AE

Dzierżawa kombajnu chodnikowego umożliwiającego wykonanie wyrobiska o przekroju co najmniej 22m2 z jednego ustawienia kombajnu w urabianych skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 60MPa i mocy silnika organu urabiającego 100 kW dla SRK S.A. Oddział KWK " Makoszowy". 30.10.2015r.
  godz. 10 oo

 zobacz więcej

KWKM/19/15/16/AE

 

 

 

  do góry