Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Strona główna/Media/Aktualności/Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

8 Czerwca 2020

Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu

działając na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3 w związku z § 17 ust. 5 i § 18 Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity Dz. U. 2020. 735).

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu,

Wiceprezesa Zarządu ds. Likwidacji Kopalń,

Wiceprezesa Zarządu ds. Zagospodarowania Majątku,

Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów,

Wiceprezesa Zarządu ds. Gospodarki Mieszkaniowej

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na ww. stanowiska należy przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Rada Nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41 - 914 Bytom (decyduje data i godzina doręczenia) lub składać w Kancelarii Głównej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. do godziny 10:00. Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

Zgłoszenia powinny zostać przesłane lub złożone w jednej, zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko………………………..………………………………………………………..” (w wolne miejsce należy wpisać stanowisko, o które ubiega się kandydat)

Zgłoszenia, które zostały złożone lub wpłynęły po terminie określonym powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Wymogi stawiane kandydatom.

2.1. Kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) korzysta z pełni praw publicznych,

e) posiada pełną zdolności do czynności prawnych,

f) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

g) nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie, które może skutkować ograniczeniem lub zakazem zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego.

2.2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko - senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

2.3. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku zobowiązany jest do złożenia:

a) Ministrowi Aktywów Państwowych, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz o treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 306) lub

b) Ministrowi Aktywów Państwowych, w związku z wszczęciem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz o treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 306).

3. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 22 czerwca 2020 r.

4. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. najlepiej spełniają wymogi do wykonywania funkcji Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. Kandydaci o których mowa w zdaniu powyżej zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w dniu 26 czerwca 2020 r. od godziny 11:00 i w dniach następnych w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, w sali numer 222. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przez kandydata.

Decyzją Rady Nadzorczej termin rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, nawet po poinformowaniu kandydatów.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w oznaczonym miejscu, dniu i godzinie wskazanym w powiadomieniu skutkuje wykluczeniem go z postępowania kwalifikacyjnego.

Rada Nadzorcza dopuszcza przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość tj. przy użyciu platformy teleinformatycznej pozwalającej na przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

5.1) W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza oceni w szczególności wiedzę w zakresie:

- zasad i metod zarządzania,

- przepisów korporacyjnych dotyczących jednoosobowych spółek skarbu państwa na gruncie Kodeksu spółek handlowych i ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym,

- audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

5.2) W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Likwidacji Kopalń, Rada Nadzorcza oceni w szczególności wiedzę w zakresie:

- prawa geologicznego i górniczego,

- planowania zadań i zasobów,

- ochrony środowiska,

5.3) W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Zagospodarowania Majątku, Rada Nadzorcza oceni wiedzę w zakresie:

- analizy rynku i konkurencji,

- gospodarki nieruchomościami,

- marketingu, promocji i sprzedaży.

5.4) W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów , Rada Nadzorcza oceni wiedzę w zakresie:

- rachunkowość,

- kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego,

- finansów przedsiębiorstwa,

5.5) W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza oceni wiedzę w zakresie:

- zarządzenia zasobami mieszkaniowymi,

- znajomości zagadnień gospodarki mieszkaniowej i zarządzania nieruchomościami lokalowymi,

- znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych i remontowych.

6. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (www.srk.com.pl), w szczególności ze:

a) „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w roku obrotowym 2018”,

b) „Sprawozdaniem finansowym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok 2018”. i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

7. Zgłoszenie musi zawierać:

1) list motywacyjny,

2) CV,

3) kserokopię dowodu tożsamości ze zdjęciem,

4.1) oświadczenia o posiadaniu wykształcenia wyższego,

4.2) oryginały lub potwierdzone przez notariusza albo adwokata albo radcę prawnego odpisy bądź kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych,

5.1) a) oświadczenie o posiadaniu co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

b) oświadczenie o posiadaniu co najmniej trzyletniego doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5.2) oryginały lub potwierdzone przez notariusza albo adwokata albo radcę prawnego odpisy bądź kserokopie dokumentów potwierdzających okresy, o których mowa w punkcie 5.1) niniejszego ogłoszenia,

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

9) oświadczenie o funkcjach pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz ze wskazaniem podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach,

10) oświadczenie o nietoczącym się wobec kandydata postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, zarówno przygotowawczym, jak i sądowym, jak również jakimkolwiek postępowaniu w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego,

11) oświadczenie o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów,

12) oryginał lub potwierdzoną przez notariusza albo radcę prawnego kserokopię lub wygenerowane elektronicznie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawionego nie wcześniej niż dwa miesiące od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,

13) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania funkcji prezesa lub wiceprezesa zarządu, złożone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Odpisy dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ppkt 4.2), ppkt 5.2) i ppkt 12) niniejszego ogłoszenia mogą być poświadczone przez kandydata - w takim przypadku, w trakcie przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie Spółki kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Natomiast w przypadku przeprowadzenia rozmowy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów w widoczny dla wszystkich sposób przed kamerą komputera, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

14. 1) w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku - informację dla Rady Nadzorczej o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 306) lub

- oświadczenie dla Rady Nadzorczej o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz o treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 306),

14. 2) kandydaci pełniący, na czas składania zgłoszeń, funkcję członka Zarządu SRK S.A., nie mają obowiązku składania dokumentów określonych w pkt. 2); 3); 4) i 5) powyżej,

15) oświadczenie o tym, że:

• nie pełni funkcji społecznego współpracownika w biurze poselskim, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko - senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

• nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

• nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

• nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

• aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktów interesów wobec działalności Spółki,

16) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO), w związku z punktem 10 niniejszego ogłoszenia,

17) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające jakiegokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu.

O dopuszczeniu i o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez upoważnionego Członka Rady Nadzorczej lub upoważnionego pracownika Spółki.

Kandydatom, którzy nie zostaną powołani na członka zarządu, wszystkie dokumenty zostaną zwrócone za pokwitowaniem.

8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

9. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po zakończeniu postępowania pisemnie - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (41 - 914), ul. Strzelców Bytomskich 207;

2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@srk.com.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przedumownych,

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

5) odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a) uprawnione organy publiczne,

b) podmioty dostarczające korespondencję,

c) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

d) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;

6) dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;

7) informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty do pobrania:

http://srk.com.pl/sprawozdania/01a-zalacznik-do-ogloszenia-Oswiadczenie-o-stanie-zdrowia.docx

http://srk.com.pl/sprawozdania/02-Sprawozdanie-finansowe-za-2018r.pdf

http://srk.com.pl/sprawozdania/03-Sprawozdanie-Zarzadu-SRK-z-dzialanosci-w-roku-obrotowym-2018.pdf

 

Przetargi i zamówienia nieruchomości, maszyny, złom, urządzenia i pozostałe.
Sprzedaż
Nieruchomości
Oferty nieruchomości, przetargi.
Administracja
Zasobów
Mieszkaniowych
Strefa Klienta, sprzedaż i najem, mapa ofert.
do góry